Gebruik de Bunt

 

 

 

Bijlage bij het Contract voor het gebruik van
De Bunt te Someren
-Heide.

 

 

BEGRIPPEN

 

Artikel 1

In dit contract wordt verstaan onder:

“accommodatie”        In De Bunt de zalen, hal, toestellen en verdere inventaris, nevenruimten, rijwielrekken en de buitenruimte rondom De Bunt.

“huisregels”               De Informatiemap De Bunt (op de website www.someren-heide.nl) en met name de daarin opgenomen Huisregels De Bunt.

HUUR

 

Artikel 2

Deze overeenkomst wordt aangegaan voor 1 jaar (van 1 augustus tot en met 31 juli in het jaar erop volgend). Deze overeenkomst wordt elk jaar verlengd als huurder te kennen geeft de huur te verlengen door reservering via de Buntplanner. Elke overeenkomst, opzegging of wijziging is pas van kracht, nadat daarvan een schriftelijke bevestiging van de verhuurder is ontvangen. Afwijken van een huurtermijn kan alleen in onderling overleg worden geregeld. Bij conflicterende situaties beslist het bestuur.

Artikel 3

In de toewijzing der uren voor de sportzaal, zal gedurende de schooltijden voorrang verleend worden aan de scholen. Buiten de schooltijden verloopt de toewijzing van de accommodatieruimtes aan de huurders welke tijdig de ruimtes hebben gereserveerd via de Buntplanner. Gebruikmaking van ruimtes van de accommodatie zonder tijdig (minimaal 2 uur tevoren) reservering in de Buntplanner, zullen beboet worden met boete ter hoogte van het dubbele van de normale huurprijs. Aan eerdere huurperiodes kunnen geen rechten worden ontleend m.b.t. dag en tijdstip van de nieuwe huurtijden.

Artikel 4

Ook wanneer de accommodatie door de huurder niet wordt gebruikt, dient niettemin normale doorbetaling van de huur te volgen, voor de in de Buntplanner aangegeven tijden van de huur. Verhuurder behoudt zich te allen tijde het recht voor om gedurende bepaalde dagen of uren over de accommodatie te beschikken. Verhuurder brengt de huurder hiervan tijdig op de hoogte. Wanneer vanwege de verhuurder tijdelijk géén gebruik kan worden gemaakt van de accommodatie, vervalt ook de verplichting van huurbetaling over genoemde periode.

 

Artikel 5

De huurprijs van (delen van) de accommodatie wordt afzonderlijk door de verhuurder vastgesteld en kan van jaar tot jaar wijzigen.

Artikel 6

De verschuldigde huur moet vóór de op de nota vermelde vervaldatum worden voldaan, zonder enige korting of inhouding. Blijkt, dat deze datum wordt overschreden, dan worden er bij elk herinneringsbericht € 25,00 administratiekosten in rekening gebracht.

GEBRUIK

Artikel 7

De huurder verplicht zich tot stipte naleving van alle door de verhuurder in dit contract vastgestelde richtlijnen voor het gebruik van de accommodatie. Hij dient kennis te hebben genomen van de huisregels. Deze huisregels vormen een integraal onderdeel van deze overeenkomst.

Artikel 8

Indien er geen sleutel in het bezit is van de vereniging/huurder, dan dient voor gebruik van de accommodatie buiten de openingstijden van de SHop, de sleutel afgehaald te worden bij een door de verhuurder aan te wijzen persoon. De sleutel moet ná afloop worden terugbezorgd daar waar zij werd afgehaald.

Artikel 9

Het is in de gymzaal verboden:

   

A

de sportaccommodatie te betreden zonder dat de leid(st)er aanwezig is.

B

ballen te gebruiken waarmee ook buiten de sportaccommodatie wordt gewerkt.

C

eigen toestellen en hulpmiddelen in de sportaccommodatie te plaatsen zonder uitdrukkelijke toestemming van de verhuurder.

D

de sportaccommodatie te verontreinigen.

E

iets aan de inrichting van de sportaccommodatie, haar verlichting of haar verwarming te veranderen of de thermostaat van de verwarming te verzetten.

F

in de sportaccommodatie glaswerk (zoals flessen e.d.) bij zich te hebben.

G

in de sportaccommodatie te voetballen.

H

in de accommodatie te roken.

I

water te verspillen of de was- en kleedgelegenheden zodanig te gebruiken, dat gesproken kan worden van het ontbreken van de nodige zorg voor de sportaccommodatie en haar toebehoren.

Artikel 10

Bij gebruik, verplaatsen en opbergen van de materialen, toestellen dient de uiterste voorzichtigheid betracht te worden. Indien aanwezig dient gebruik gemaakt te worden van de hulpmiddelen voor het verplaatsen van materialen en toestellen.

Het verslepen van materialen en toestellen is streng verboden. Voorts is het verboden met een stok op bank, toestel of vloer te tikken, teneinde daardoor een bepaald tempo aan te geven.

 

Artikel 11

De accommodatie moet in ordelijke staat worden achtergelaten.

De huurder draagt er voorts zorg voor dat:

a

de waterkranen dicht zijn en de verlichting uit is;

b

de toiletten doorgespoeld zijn;

c

de materialen en toestellen op de daarvoor aangewezen plaats en zonder gevaar voor anderen op te leveren, zijn opgeborgen;

d

eventuele schade aan de accommodatie tijdens het gebruik ontstaan, direct ter kennis van de verhuurder of beheerder/conciërge wordt gebracht;

e

de accommodatie deugdelijk wordt afgesloten, het alarm wordt aangezet en de sleutel wordt teruggebracht daar waar zij gehaald is.

Artikel 12

Indien de accommodatie niet in ordelijke staat is achtergelaten dan zal verhuurder dit moeten herstellen. De kosten hiervan zullen bij de huurder in rekening worden gebracht.

 

Artikel 13

De stichting hecht aan een verantwoord alcoholgebruik in gemeenschapshuis De Bunt. Om die reden is de verkoop en het gebruik van alcohol aan jongeren tot 18 jaar niet toegestaan. Vanaf 18 jaar mogen licht alcoholische dranken genuttigd worden, mits er op verantwoorde wijze mee wordt omgegaan. Wanneer bij controle door politie of andere gezagsdragers een overtreding van deze regels wordt geconstateerd en daar een boete op volgt, is de huurder aansprakelijk voor de gevolgen en wordt de boete door de verhuurder op hen verhaald. Nadere details zijn opgenomen in de huisregels.

BEVOEGD PERSONEEL

Artikel 14

Door de huurder wordt zorggedragen voor:

a

Bevoegde (minimaal IVA gecertificeerde) en daarvoor aangewezen medewerkers die toegang hebben achter de bar, de keuken en/of de bergruimten;

b

een of meerdere gekwalificeerde bedrijfshulpverleners (BHV) gedurende de tijd dat de huurder gebruik maakt van de accommodatie. Indien geen BHV-er aanwezig is, is het niet toegestaan om enige activiteit te organiseren;

c

voor wekelijks terugkerende activiteiten dienen de namen van de BHV-ers schriftelijk aan de beheerscommissie van De Bunt (BHC) te worden doorgegeven;

d

voor eenmalige activiteiten dienen de namen van de BHV-ers ingevuld te zijn op het betreffende activiteitenformulier, hetgeen goed zichtbaar opgehangen dient te worden op de daarvoor aangewezen plaats.

SCHADES EN ONGEVALLEN

Artikel 15

De huurder is verplicht eventuele geconstateerde gebreken aan het gebouw, toestellen en inventaris terstond te melden aan de verhuurder.

Artikel 16

Alle schade, door de huurder toegebracht aan de accommodatie, is voor rekening van de huurder. De schade wordt voor rekening van de huurder hersteld en moet binnen een door de verhuurder vast te stellen termijn worden voldaan.

Artikel 17

Verhuurder neemt geen enkele aansprakelijkheid op zich ter zake van het verloren gaan van voorwerpen, kledingstukken, geld of geldwaardige papieren of dergelijke, noch diefstal van eigendommen, toebehorende aan de leid(st)er of leden van de vereniging, groep of instelling, noch schade aan de eigendommen van de leden, leid(st)er van de vereniging of derden.

SLOTBEPALINGEN

Artikel 18

Met inachtneming van het hiervoor bepaalde hebben de huurders, alsmede de schoolklassen, zich stipt te houden en te gedragen naar de voorschriften te geven door de verhuurder of diens gemachtigde, respectievelijk de door de verhuurder aangewezen personen, die tevens recht hebben ieder ogenblik de accommodatie te betreden en te bezoeken.

Artikel 19

Verhuurder of diens gemachtigde heeft de bevoegdheid bij niet nakomen van een der voorwaarden van dit contract, te allen tijde en direct ingaande, de huur te doen beëindigen. Toestemming voor het gebruik is steeds opzegbaar met een termijn van veertien dagen.

Als regel zal in de verleende toestemming tijdens het seizoen geen wijzigingen worden aangebracht.

Artikel 20

In alle gevallen waarin dit contract niet voorziet, beslist de verhuurder.