Protocol Bunt

Protocol nr.3 voor veilige en verantwoorde voortdurende opening
van gemeenschapshuis de Bunt in Someren-Heide (01-10-2020) .
(Versie gewijzigd op 1 punt: artikel 69 toegevoegd.)
Vooraf.
Waarom een protocol voor veilige en verantwoorde voortdurende opening van de Bunt?
Het doel van een protocol voor veilige en verantwoorde voortdurende opening van
gemeenschapshuizen is dat gebruikers veilig samen gebruik kunnen maken van de
faciliteiten in het gemeenschapshuis en dat vrijwilligers, medewerkers en leveranciers, op
een veilige manier hun werk in het gemeenschapshuis kunnen doen. De maatregelen in het
protocol zijn bedoeld om nieuwe besmettingen met het coronavirus te voorkomen en de
gevolgen van het nieuwe virus te beperken. Voorwaarde voor heropening van de Bunt is, dat
het ten minste aan het goedgekeurde protocol voldoet. Op basis van nieuwe inzichten van
het RIVM kunnen aanpassingen van het protocol noodzakelijk blijken en wordt het protocol
daarop aangepast.
Hoe werkt het protocol?
Bij een veilige en verantwoorde voortdurende opening van gemeenschapshuizen zijn er drie
niveaus te onderscheiden:
1. Protocol: richtlijnen voor de gemeenschapshuizen om te heropenen en waaraan
Gemeente toestemming verleent, zoals vervat in dit document.
2. Inregeling: wat merkt een bezoeker, medewerker, vrijwilliger of leverancier van de
afspraken in het protocol bij een bezoek zoals gescheiden in- en uitgangen,
eenrichtingsverkeer, strepen bij kassa en garderobe, beschermingsmiddelen etc.
3. Technische realisatie: wat is er praktisch en technisch nodig om dit te regelen zoals IT,
reserveringssysteem, toezicht en duidelijke afspraken met de gebruikers.

Basistekst protocol veilig en verantwoord voortdurende opening De Bunt, versie 1
augustus 2020
Voorwaarden voor veilige en verantwoorde voortdurende opening van
gemeenschapshuizen
1. Voorwaarde voor een veilige en verantwoorde openstelling is om aan de richtlijnen uit dit
protocol te voldoen.
2. Werkgroep Beheer de Bunt heeft geconcludeerd dat voortdurende openstelling onder dit
protocol haalbaar is, ook in personele en financiële zin.
3. De Bunt streeft ernaar beschermende middelen beschikbaar te stellen aan medewerkers
of vrijwilligers als daar behoefte naar is.
4. Er zijn voldoende gekwalificeerde medewerkers of vrijwilligers beschikbaar om veilig en
verantwoord open te kunnen blijven.

2

Begrippen in dit protocol voor veilige en verantwoorde heropening van
gemeenschapshuizen
Capaciteit: het maximum aantal bezoekers dat op enig moment per ruimte wordt toegelaten
is gebaseerd op de anderhalve meter afstandregel.
Gezelschap: mensen die gezamenlijk een huishouden voeren of een sociale eenheid vormen,
zoals een gezin, partners of huisgenoten.
Groepsactiviteiten: kunnen vooralsnog, met in acht name van de regels, uit maximaal 100
gebruikers/bezoekers bestaan. De afspraak gaat in op 1 juli en het moet om groepen gaan
die reserveren.
Risicogroepen: volgens het RIVM gaat het om personen vanaf 70 jaar.
En om personen vanaf 18 jaar met:
• chronische afwijkingen en functiestoornissen van de luchtwegen en longen, die vanwege de ernst onder
behandeling van een longarts zijn;
• chronische hartaandoeningen, die vanwege de ernst onder behandeling van een cardioloog zijn;
• diabetes mellitus: slecht ingestelde diabetes of diabetes met secundaire complicaties;
• ernstige nieraandoeningen die leiden tot dialyse of niertransplantatie;
• verminderde weerstand tegen infecties door (medicatie voor) auto-immuunziekten, na orgaan- of
stamceltransplantatie, bij hematologische aandoeningen, bij (functionele) asplenie, bij aangeboren of op latere
leeftijd ontstane ernstige afweerstoornissen waarvoor behandeling nodig is, of tijdens en binnen 3 maanden na
chemotherapie en/of bestraling bij kankerpatiënten;
• een onbehandelde hivinfectie of een hivinfectie met een CD4-getal < 200/mm3;
• ernstig leverlijden in Child-Pugh classificatie B of C;
• morbide obesitas (BMI > 40).
Desinfectie: desinfectie is een methode met speciale middelen die in specifieke situaties
(verontreiniging met bloed) wordt toegepast. Instructie aan de schoonmakers is verplicht.
Overleg indien van toepassing met het schoonmaakbedrijf of/ en wanneer dit noodzakelijk
is.
Hygiënemaatregelen: het gaat hier in ieder geval om het volgende:
a. Was je handen na contact handelingen op plekken waar ook anderen geweest zijn.
- 20 seconden met water en zeep, daarna handen goed drogen met papieren
handdoek of blazer. Gooi papier daarna weg in een afsluitbare vuilbak.
- Voordat je naar buiten gaat, als je weer thuiskomt, als je je neus hebt gesnoten,
voor het eten en nadat je naar de wc bent geweest.
b. Hoest en nies in de binnenkant van je elleboog.
c. Gebruik papieren zakdoekjes om je neus te snuiten en gooi deze daarna weg in een
afsluitbare vuilbak.
d. Was daarna je handen.
e. Schud geen handen.
f. Houd 1,5 meter afstand van anderen.

Maatregelen bij gezondheidsklachten: het gaat hier in ieder geval om het volgende

3
a. Heb je verkoudheidsklachten, zoals neusverkoudheid, loopneus, keelpijn, lichte hoest of
verhoging (tot 38 graden Celsius)? Blijf thuis!
b. Heb je verkoudheidsklachten en koorts (boven 38 graden Celsius) en/of benauwdheid?
Blijf thuis, en dat is ook van toepassing op huisgenoten.
Persoonlijke beschermingsmiddelen: persoonlijke beschermingsmiddelen betreffen
handschoenen, mondkapjes en fysieke afscherming.
Schoonmaken: dagelijkse reiniging van het gebouw volgens het reguliere
schoonmaakprogramma, met tijdens de corona-periode extra aandacht voor
contactoppervlakken en aanraakpunten. Dit kan volgens de reguliere wijze, zowel met de
traditionele methode als met de microvezelmethode.
Volgen van richtlijnen: de actuele RIVM-richtlijnen omtrent gezondheid en hygiëne vormen
de basis van dit protocol en worden strikt nageleefd. In aanvulling worden richtlijnen van de
betreffende veiligheidsregio gehanteerd. Bezoekers, medewerkers, vrijwilligers en
leveranciers worden zowel voorafgaand als tijdens hun bezoek nadrukkelijk geïnformeerd en
opgeroepen zich aan de richtlijnen te houden.

Protocol bepalingen (Ontbrekende nummers bevatten bepalingen, die voor de Bunt niet
relevant zijn.)
Voor gemeenschapshuis De Bunt geldt het volgende:
1. Voor elke ruimte geldt het maximale aantal bezoekers aan dat tegelijkertijd binnen mag
zijn. Dit is het aantal mensen waarmee je in de ruimte 1,5 meter afstand kunt houden.
2. Gebruikers kunnen alleen vooraf reserveren via de Buntplanner, het reserveringssysteem
van de Bunt. Reserveringen moeten eerst worden goedgekeurd door de toezichthouder,
waarvan de reserveerder per mail op de hoogte worden gesteld. Daarbij worden de
toegestane aanwezigheidstijden vastgelegd.
3. Bezoek aan de Bunt zonder reservering is niet mogelijks, m.u.v. bezoek aan de SHop.
4. Gebruikers betalen bij voorkeur via pin of mobiel.
5. Er is gezorgd dat iedereen 1,5 meter afstand tot elkaar kan houden in de Bunt, en ook
ervóór.
6. Looproutes zijn waar nodig aangepast, i.v.m. de anderhalve meter afstand.
7. Er is gezorgd voor maximale hygiëne, zeep, desinfecterende middelen en aanwezigen
worden gewezen op het belang van handen wassen. Er wordt regelmatig schoon gemaakt,
vooral ook de pinterminal, deurknoppen en trapleuningen.
8. Op centrale plaatsen is desinfecterende handgel beschikbaar of zijn handenwas-
faciliteiten gerealiseerd.
9. Inkomende en uitgaande gebruikers worden van elkaar gescheiden door verschillende
deuren te gebruiken en aangegeven looproutes.

4

Voor gebruikers geldt het volgende:
11. Ga niet van huis bij gezondheidsklachten. gebruikers zijn welkom als zij en hun
huisgenoten tenminste 24 uur klachtenvrij zijn.
12. Het is alleen toegestaan om met meer dan 1 persoon naar het gemeenschapshuis te
komen indien sprake is van een gezelschap.
13. Betaal zo veel mogelijk met pin of contactloos (pin of mobiel).
14. Houd anderhalve meter afstand van gebruikers die niet behoren tot het eigen
gezelschap.
17. Volg altijd de hygiënemaatregelen.
18. Volg altijd de aanwijzingen van medewerkers en vrijwilligers van de Bunt op.

Voor vrijwilligers en medewerkers geldt het volgende
19. Voor medewerkers en vrijwilligers gelden de hygiënemaatregelen en maatregelen bij
gezondheidsklachten.
21. Medewerkers en vrijwilligers krijgen een uitgebreide instructie/training over de naleving
en handhaving van het protocol.
22. Daar waar contact niet voorkomen kan worden (evacuatie/hulpverlening) zullen
aanvullende maatregelen worden genomen die kunnen bestaan uit: mondkapjes,
handschoenen, fysieke afscherming.
23. Medewerkers die gebruik moeten maken van deze persoonlijke beschermingsmiddelen
krijgen deze door het gemeenschapshuis aangereikt en ontvangen instructie over het goed
toepassen/aandoen ervan.

Voor communicatie met gebruikers geldt verder het volgende
25. Er is gezorgd voor duidelijke regels en duidelijk leesbaar opgehangen.
26. Er wordt gebruik gemaakt van zoveel mogelijk contactmomenten om het protocol onder
de aandacht te brengen zoals bij het reserveren, op de bevestiging, bij aankomst en op
relevante plekken in het gemeenschapshuis.
27. De regels voor gebruikers worden ook op de website geplaatst en op een beeldscherm.

Voor EHBO, BHV of hulpverlening geldt verder het volgende
29. Hulpverlening houdt zich aan (beroeps)richtlijnen zoals die door de betreffende
relevante organisaties wordt opgesteld (bijvoorbeeld Rode Kruis, Oranje Kruis, NIBHV).
30. Daar waar bij hulpverlening contact niet voorkomen kan worden zullen aanvullende
maatregelen worden genomen die kunnen bestaan uit: mondkapjes, handschoenen, fysieke
afscherming.
31. Volg de actuele RIVM-richtlijnen.
Voor het schoonmaken geldt verder het volgende
32. Goede hygiëne en goede schoonmaak zijn belangrijk om verspreiding van het
coronavirus in te dammen. Daarover zijn afspraken gemaakt met interieurverzorgster in
welke specifieke situaties desinfectie noodzakelijk is.

5

Voor leveranciers en transporteurs geldt verder het volgende
33. Hier gelden de hygiënemaatregelen en maatregelen bij gezondheidsklachten.
34. Er zijn bestaande afspraken over de plaats af waar de goederen bij het
gemeenschapshuis afgeleverd worden.
35. Leveranciers beschikken over een eigen sleutel en kunnen zonder tussenkomst van
derden hun goederen afleveren.
36. Draag handschoenen.

Voor handhaving van het protocol in het gemeenschapshuis geldt verder het volgende
38. Veiligheid van gebruikers, vrijwilligers, medewerkers en leveranciers staat centraal bij
onze voorschriften.
38. De Bunt behoudt zich verder het recht voor om gebruikers, leveranciers of medewerkers
toegang tot het bedrijf te weigeren bij twijfel over de gezondheidstoestand.
39. Met de gebruikers worden afspraken gemaakt over een bestuurslid, die verantwoordelijk
is voor de naleving van het protocol en de naleving ook actief controleert. De werkgroep de
Bunt controleert steekproefsgewijs.
39. Gebruikers die zich niet aan dit protocol houden worden verzocht hun bezoek te
beëindigen.
N.B. Boetes die worden geheven i.v.m. het niet naleven van dit protocol, worden
doorberekend aan de (besturen van de) vereniging, dan wel de organisatie van de
activiteiten.
Bij de toiletten geldt verder het volgende
47. Het aantal gebruikers per toiletblok wordt beperkt zodat de anderhalve meter afstand
wordt geborgd.
48. Deuren staan zo veel mogelijk open/op een kier om handcontact te voorkomen.
49. Toiletblokken worden gesloten wanneer er wordt schoongemaakt.
50. Toiletblokken worden op de reguliere wijze schoongemaakt met speciale aandacht voor
contactpunten en handen was faciliteiten met een hoge frequentie.
51. Er wordt gezorgd voor voldoende en tijdige aanvulling van (vloeibare) zeept en
materialen om handen af te drogen. Waar mogelijk worden papieren handdoekjes en
afsluitbare afvalbakken gebruikt. In de toiletten beschikken we over hygiënische elektrische
handdrogers.
In de gangen geldt verder het volgende
52. In gangen wordt altijd anderhalve meter afstand tot anderen buiten het eigen gezelschap
gehouden.
53. Bij smalle gangen geldt eenrichtingsverkeer met goed zichtbare afbakening en
communicatie hierover op ooghoogte én op de grond.
54. Er zijn maatregelen genomen om doorstroming te bevorderen en opstoppingen te
voorkomen.
Bij gebruik van een ruimte geldt verder het volgende:

6
55. De capaciteit per ruimte wordt door de gebruiker ingeschat op basis van de 1,5 meter
maatregel.
56. In ruimtes wordt altijd anderhalve meter afstand tot anderen buiten het eigen
gezelschap gehouden.
57. Er zijn maatregelen genomen om doorstroming te bevorderen en opstoppingen te
voorkomen.
58. Touchscreens en interactieve apparatuur worden voor en na gebruik gereinigd.
59. Contactoppervlakken en aanraakpunten worden meerdere keren per dag schoon
gemaakt op de reguliere wijze. Frequentie afhankelijk van gebruiksintensiteit en vervuiling
(en in overleg met de interieurverzorgster).
Voor de horeca geldt verder het volgende
60. Tijdens de 1,5 meter maatregelen is de foyer beperkt in gebruik als bar ruimte.
61. Overdag is de foyer toegangsruimte voor de SHop en moeten andere activiteiten zich
beperken tot het in stand kunnen houden van de 1,5 meter maatregel.
62. Horecamedewerker kent de regels en legt deze zo nodig uit.
- Gasten zoeken geen eigen plek en schuiven niet zelf met tafels.
- Eerst een tafel dan naar de bar of buffet.
63. Richtlijn is twee meter afstand tussen tafels. Met vakken op de vloer en markering van
de routing.
65. Er wordt zoveel mogelijk met PIN-betalingen gewerkt, pinterminal wordt vooraf
gereinigd. Cash alleen op afstand.
66. Ingang en uitgang zijn gescheiden. Zie looproutes.
67. Gebruikers regelen hun eigen drankjes, door voor de pauze een bestelling op te nemen
en de drankjes bij aanvang van de pauze in de ruimte op een tafel te zetten. Ieder kan dan
zelf zijn drankje van de tafel nemen, de 1,5 meter in acht nemend.
68. In de ruimtes wordt alleen gebruik gemaakt van kunststof glazen.
Let op!!! Nieuw is:
69. De horecaruimte (Foyer, bar en keuken) mogen na 22.00 uur niet meer gebruikt worden.

Op de parkeerplaats geldt verder het volgende
70. Hygiënemaatregelen en maatregelen bij gezondheidsklachten gelden ook op (eigen)
parkeerterreinen.

N.B. Voor verdere informatie over reserveringen en
maatregelen kun je contact opnemen met:
John Henkes, 06-11053689 of Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.